Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studievereniging Haerem

Uitgever: Studievereniging Haerem, hierna te noemen: “Haerem”

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals deze hieronder in het artikel worden gedefinieerd.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Inschrijfprocedure: de procedure die klant/lid doorloopt om zich bij Haerem in te kunnen schrijven als lid van Haerem en voor activiteiten en acties van Haerem.
 3. Inschrijver: de persoon die de Inschrijfprocedure doorloopt.
 4. Lid: persoon die na betaling en voltooiing van zijn lidmaatschap deel uitmaakt van Haerem.
 5. Haerem bestuurskamer: kamer 2.222 aan de Padualaan 101, te Utrecht.
 6. ALV: de Algemene Ledenvergadering van Haerem.
 7. HU: Hogeschool Utrecht/University of applied sciences Utrecht
 8. Deelnemer aan activiteit, ook te noemen “Deelnemer”: persoon die de inschrijfprocedure voor een activiteit en/of excursie heeft doorlopen en aan deze activiteit en/of excursie deelneemt.

 

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (levering van) diensten, (levering van) goederen, documenten, eventuele (email) nieuwsbrieven, informatie (e-mail)berichten, digitale en fysieke mailingen, de website, de inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
 2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/ of andere algemene bijzondere voorwaarden dan die van Haerem is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website

(www.svhaerem.com, hierna te noemen: “de website”) en de Haerem bestuurskamer, kamer 2.222 te Utrecht (aan de Hogeschool Utrecht).

 

Artikel 3. Lidmaatschap Haerem

 1. Het lidmaatschap van Haerem loopt vanaf datum van inschrijving en is geldig tot aan de datum van uitschrijving die schriftelijk of per mail moet geschieden.
 2. Iedere student van de opleiding Human Resource Management die betrokken is bij de opleiding, hebben de mogelijkheid zich in te schrijven bij Haerem.
 3. Inschrijven is enkel mogelijk door het daarvoor bestemde formulier volledig en correct in te vullen en te ondertekenen (dit kan via papier).
 4. Elk lid is verplicht de contributie af te dragen aan Haerem, welke is vastgesteld tijdens de ALV en alleen bij een ALV gewijzigd kan worden. Betaling geschiedt middels automatische incasso, overboeking of middels online betaalwijzen.
 5. Lidmaatschap kan alleen gedurende het jaar worden opgezegd. Indien het lidmaatschap niet voor uiterlijk 31 augustus wordt opgezegd is het lid de contributie van het dat jaar nog verschuldigd en zal voor het aankomend jaar worden uitgeschreven.
 6. Een lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per mail worden opgezegd.
 7. Haerem, of partners van Haerem, kunnen te allen tijde vragen om identificatie middels de collegekaart en/of het studentnummer van een lid, wanneer deze van de diensten van Haerem gebruik wenst te maken.
 8. Haerem biedt activiteiten aan leden en niet-leden aan. Indien een persoon wenst deel te nemen aan een activiteit, is Haerem gerechtigd een financiële bijdrage te vragen aan deze persoon. Op deelname aan activiteiten zijn de algemene voorwaarden zoals beschreven in artikel 6 van toepassing.
 9. Haerem is te allen tijde gerechtigd om leden en/of niet-leden uit te sluiten van deelname aan activiteiten.

 

Artikel 4. Privacy

 1. De gegevens in het ledenbestand van Haerem vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden alleen gebruikt voor ledenactiviteiten van Haerem en worden niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 5. Algemene bepalingen

 1. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. Haerem is te allen tijde bevoegd om haar rechten en verplichtingen jegens het lid over te dragen.
 3. Haerem is te allen tijde gerechtigd de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. Hierbij zal een kopie van de gewijzigde voorwaarden aan alle leden toegestuurd worden.
 4. Haerem is te allen tijde gerechtigd om het lidmaatschap van een lid op te schorten of te beëindigen wanneer Haerem dit wenselijk acht, volgens de voorwaarden omschreven in de Statuten van Haerem.
 5. De algemene bepalingen zoals hierboven omschreven zijn aanvullend op de statuten van studievereniging Haerem, welke op te vragen zijn bij Haerem of opgevraagd kunnen worden bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 6. Activiteiten georganiseerd (mede) door Studievereniging Haerem

 1. Deelname aan activiteiten (mede) georganiseerd door Haerem geschiedt geheel op eigen risico, het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde begeleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van de eigendommen van de Deelnemer.
 2. Deelnemers zijn te alle tijde verplicht aanwijzingen van het bestuur van Haerem, de door dit bestuur aangewezen begeleiders ofwel aanwezig personeel op te volgen.
 3. Deelnemers zijn te alle tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedrag omtrent drugs, alsmede ook alcohol en sigaretten en/of verboden middelen of voorwerpen.
 4. Haerem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedragingen en/of schade die voortkomt uit het oneigenlijk gebruik van bovengenoemde zaken.
 5. Het is Deelnemers uitdrukkelijk verboden om drugs en/of verboden middelen of voorwerpen mee te nemen naar activiteiten die (mede) door Haerem georganiseerd worden. Meenemen van een van deze zaken zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van de activiteit. Kosten van deze verwijdering zullen verhaald worden op de betreffende Deelnemer.
 6. Deelnemers zijn te alle tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedragingen op en rondom activiteiten (mede) door Haerem georganiseerd. Deze verantwoordelijkheid blijft ook gelden indien de Deelnemer onder invloed is van drugs en/of alcohol en/of daarop gelijkende middelen.
 7. Haerem is niet aansprakelijk voor de gedragingen van Deelnemers, ook niet indien uit deze gedragingen schade voortvloeit. Dit betreft zowel materiele schade (hieronder valt schade aan materiaal van derden alsmede eigen materieel) als immateriële schade en/of fysieke schade/verwondingen.
 8. Indien een Deelnemer schade toebrengt, zowel materieel, immaterieel of fysiek zal deze per direct van de activiteit worden verwijderd. Bovendien zal alle schade op betreffende Deelnemer verhaald worden.
 9. Terugtrekking van deelname zal geschieden zonder teruggaaf van het inschrijfgeld. Indien er sprake is van onmacht (te bepalen door het bestuur van Haerem) kan een Deelnemer een verzoek tot teruggaaf indienen bij Haerem.

 

Artikel 7. Excursie

 1. Deelname aan de excursie georganiseerd door Haerem geschiedt geheel op eigen risico, het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde begeleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van de eigendommen van de Deelnemer.
 2. Voor deelname aan de excursie zijn ook alle voorwaarden zoals genoemd in artikel 6. Activiteiten georganiseerd (mede) door studievereniging Haerem, geldig.
 3. Deelnemers van de excursie dienen zelf te zorgen voor een passende reis en/of annuleringsverzekering.
 4. Terugtrekking van deelname zal geschieden zonder teruggaaf van het inschrijfgeld. Indien er sprake is van onmacht (te bepalen door het bestuur van Haerem) kan een Deelnemer een verzoek tot teruggaaf indienen bij Haerem.
 5. Deelnemers die hinder of overlast veroorzaken, zodanig dat de voortzetting van de excursie bemoeilijkt wordt kunnen door Haerem van voortzetting van de reis worden uitgesloten. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de Deelnemer.
 6. Deelnemers aan de excursie dienen Haerem te voorzien van de juiste informatie zoals deze door Haerem opgevraagd wordt. Haerem is niet verantwoordelijk voor consequenties voortvloeiend uit het niet correct verstrekken van deze informatie.
 7. Deelnemers aan de excursie zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste legitimatiemiddelen, zoals deze vereist zijn in het land van bestemming.

 

Artikel 8. Aanvullende voorwaarden

Haerem behoudt zich het recht om tussentijdse veranderingen aan te brengen aan alle bovengenoemde artikelen en voorwaarden. Alsmede om aan bepaalde activiteiten en/of excursies extra voorwaarden te stellen waarin de bovengenoemde voorwaarden niet voorzien. Leden en/of Deelnemers zullen in dit geval hiervan op de hoogte gesteld worden.